ជេនីនីមុង

ចាប់តាំងពីខ្ញុំអាចចាំបានថាខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតដោយដៃរបស់ខ្ញុំ: ការសរសេរគំនូរការធ្វើសិប្បកម្ម ... ​​ខ្ញុំបានសិក្សាប្រវត្តិសិល្បៈការស្តារនិងអភិរក្សហើយឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងផ្តោតលើពិភពនៃការបង្រៀន។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលទំនេរខ្ញុំនៅតែចូលចិត្តបង្កើតហើយឥឡូវនេះអាចចែករំលែកការបង្កើតខ្លះៗបាន។

ចេននីម៉ុងបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៩៦ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៩