ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តសិប្បកម្មនៅពេលខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សច្នៃប្រឌិត។ វាធ្វើឱ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍អំពីវិធីដែលអ្នកអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យបាន។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៧២ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៥