តេរេសាអាហ្សាវីនគីន

ពីរ៉ូសារីប្រទេសអាហ្សង់ទីនខ្ញុំចាប់ផ្តើមស្ទើរតែបង្កើតដោយចៃដន្យដើម្បីបង្កើតមាតិកាគេហទំព័រខណៈពេលដែលខ្ញុំកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តសិប្បកម្មតាំងពីវ័យក្មេងហើយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវជីវិតទីពីរនៅពេលណាដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះអ្វីដែលនឹងត្រូវបោះចោល។

Teresa Aseguin បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៨២ ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០១២