ខារ៉ូលីណា

ខ្ញុំចូលចិត្តសិប្បកម្មសម្រាប់ផ្ទះនិងកូន ៗ ! ខ្ញុំជាអ្នកតុបតែងនិងជាអ្នករៀបចំខួបកំណើត។ ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកការងារនិងក្តីសុបិន្តរបស់ខ្ញុំ!

Carolina Garcia បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣២ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៦