ស៊ីស៊ីលីដាឌីស

ខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានភាពស្វាហាប់សកម្មនិងពូកែ។ ខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរនិងចែកចាយការបង្កើតរបស់ខ្ញុំទៅប្លក់ព្រោះវិធីនោះខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកដែលដូចខ្ញុំដែលមានភាពស្និទ្ធស្នាលចំពោះសិប្បកម្ម។

លោកស្រី Cecilia Diaz បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥០ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥