ដុនលូតន្ត្រី

បរិញ្ញាបត្រប្រវត្តិសាស្ត្រតន្ត្រីនិងវិទ្យាសាស្រ្តគ្រូបង្រៀនហ្គីតាបុរាណនិងបញ្ចប់ការសិក្សាការបង្រៀនតន្រ្តី។ ចាប់តាំងពីខ្ញុំនៅតូចខ្ញុំមានចំណង់ចំណូលចិត្តចំពោះសិប្បកម្ម។ ពណ៌គឺជាកំណត់សំគាល់មួយរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំធ្វើការបង្រៀនតាមអ៊ិនធរណេតដើម្បីឱ្យមនុស្សជាច្រើនចែករំលែកចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការបង្កើតជាមួយខ្ញុំ។

DonluMusical បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៨៦ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៦