වීදුරු බඳුනක් සහිත නත්තල් සැරසිලි

වීදුරු බඳුනක් සහිත නත්තල් සැරසිලි

මෙම නත්තලේදී ඔබට ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට මෙම යාත්‍රාව කදිම නිර්මාණයකි. ඔබට කොටස් කිහිපයක් සමඟින් නිර්මාණය කළ හැකිය…

නත්තල් ගස අලංකාර කරන්න

නත්තල් ගස අලංකාර කිරීම, 1 කොටස

සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්! අද ලිපියෙන් අපි ඔබට ගෙන එන්නේ නත්තල් ගස අලංකාර කිරීම සඳහා අත්කම් කිහිපයක්. අපිට කරන්න පුළුවන්…