පහසු pig රු බැංකු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරිපිටි වර්ගයක් විය හැකිය

හැමෝටම ආයුබෝවන්! වර්තමාන ශිල්පයේ දී අපි බැලීමට යන්නේ මෙම gy රු බැංකුව ඉතා සරල ආකාරයකින් සාදා ගන්නේ කෙසේද යන්නයි. එය…