ක්ලෝඩි කැසල්

නිර්මාණය කිරීම ස්වාභාවික වන අතර පරිකල්පනය අපව නිර්මාණශීලී කරයි. මගේ නිර්මාණ ඔබේ ජීවිතය පුද්ගලීකරණය කිරීම සඳහා අදහස් සහ ස්පර්ශයන් ලබා දෙනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි. මන්ද අප අපගේ නිවසේ සිටී නම්, අප කවුරුන්ද යන්න ප්‍රකාශ කිරීමේ පරාවර්තනය දැකීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

ක්ලෝඩි කැසල්ස් විසින් 35 ජනවාරි සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත