කැරොලිනා ගාර්ෂියා

මම ගෙදරට සහ ළමයින්ට ශිල්ප වලට කැමතියි! මම සැරසිලි කරුවෙක් සහ උපන් දින සංවිධායකයෙක්මි. මගේ වැඩ සහ සිහින බෙදා ගැනීමට හැකිවීම ගැන මම කැමතියි!

කැරොලිනා ගාර්ෂියා 32 ජනවාරි සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත