ටෝසි ටොරස්

මම ස්වභාවයෙන්ම නිර්මාණශීලී, සෑම දෙයක්ම අතින් සාදන ලද සහ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වමි. ඕනෑම වස්තුවකට දෙවන ජීවිතයක් ලබා දීමට මම කැමතියි, ඔබට සිතිය හැකි සියල්ල මගේම දෑතින් නිර්මාණය කිරීම. සියල්ලටත් වඩා, ජීවිතයේ උපරිමයක් ලෙස නැවත භාවිතා කිරීමට ඉගෙන ගන්න. මගේ ආදර්ශ පා is ය නම්, එය තවදුරටත් ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියා නොකරන්නේ නම් එය නැවත භාවිතා කරන්න.

ටෝයි ටොරස් 40 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත