ඩුනියා සන්තියාගෝ

මම ළමා අධ්‍යාපන තාක්‍ෂණ ශිල්පියෙක්, මම 2009 සිට ලිවීමේ ලෝකයට සම්බන්ධ වී සිටිමි. මම ආහාර පිසීම, ඡායාරූපකරණය, කියවීම සහ සොබාදහම, විශේෂයෙන් මල් (සහ ඒවා දම් පාට නම් ඊටත් වඩා හොඳ) ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වමි.