තෙරේසා අසෙගුයින්

ආර්ජන්ටිනාවේ රොසරියෝ සිට මම නීති උපාධිය හදාරමින් සිටියදී වෙබ් අන්තර්ගතයන් උත්පාදනය කිරීම සඳහා අහම්බෙන් පාහේ ආරම්භ කළෙමි. මම කුඩා කල සිටම ශිල්පයට ප්‍රිය කරමි. සෑම විටම ඔවුන්ට ඉවත දැමිය යුතු දෙයට දෙවන ජීවිතයක් ලබා දෙන්නෙමි.