توئی تورس

من ذاتاً خلاق هستم ، عاشق همه چیز دست ساز و علاقه مند به بازیافت هستم. من عاشق این هستم که به هر شیئی زندگی دوم بدهم ، همه چیزهایی را که می توان با دستان خودم تصور کرد طراحی و خلق کنم. و مهمتر از همه ، استفاده مجدد را به عنوان حداکثر زندگی یاد بگیرید. شعار من این است ، اگر دیگر کارایی ندارد ، دوباره از آن استفاده کنید.