کارولینا گارسیا

من عاشق صنایع دستی برای خانه و بچه ها هستم! من یک دکوراتور و سازمان دهنده تولد هستم. من عاشق این هستم که بتوانم کار و رویاهایم را به اشتراک بگذارم!