ក្លូន Claudi

ការបង្កើតគឺជាធម្មជាតិហើយការស្រមើលស្រមៃធ្វើឱ្យយើងច្នៃប្រឌិត។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបង្កើតរបស់ខ្ញុំផ្តល់ជូនអ្នកនូវគំនិតនិងការប៉ះដើម្បីធ្វើឱ្យជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ពីព្រោះប្រសិនបើយើងនៅក្នុងផ្ទះយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងឃើញការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ចេញមតិរបស់យើង។

Claudi Casals បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៦ អត្ថបទចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៩