តូឌី Torres

ខ្ញុំច្នៃប្រឌិតដោយធម្មជាតិស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើដោយដៃនិងងប់ងល់នឹងការកែច្នៃឡើងវិញ។ ខ្ញុំចូលចិត្តផ្តល់ជីវិតទីពីរដល់វត្ថុណាមួយរចនានិងបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកអាចស្រមៃដោយដៃខ្ញុំផ្ទាល់។ ហើយសំខាន់បំផុតត្រូវរៀនប្រើឡើងវិញជាជីវិតអតិបរមា។ បាវចនារបស់ខ្ញុំគឺប្រសិនបើវាលែងដំណើរការសម្រាប់អ្នកហើយប្រើវាឡើងវិញ។

តូឌី Torres បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១