අයිරින් ගිල්

DIY, අත්කම් සහ අත්කම් පිළිබඳ අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කරමින් බ්ලොග් සහ යූ ටියුබ් නාලිකාවේ "එල් ටැලර් ඩි ඉරේ" හි ලේඛක, සංස්කාරක සහ ශිල්පී. මොසෙයික් පිළිබඳ විශේෂ izing තාව, සැරසිලි සාප්පු සඳහා මෙම තාක්ෂණයෙන් ශිල්පීය නිෂ්පාදන නිර්මාණය කිරීම, සහ පොලිමර් මැටි සහ නම්‍යශීලී පිටි ගුලිය, ජම්පිං මැටි සඳහා වසර 2 කට වැඩි කාලයක් සෑදීම සහ වැඩ කිරීම.

අයිරින් ගිල් විසින් 145 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත