ජෙනී මොන්ග්

මට මතක ඇති බැවින් මම මගේ දෑතින් නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රිය කර ඇත්තෙමි: ලිවීම, පින්තාරු කිරීම, අත්කම් කිරීම ... මම කලා ඉතිහාසය, ප්‍රතිෂ් oration ාපනය හා සංරක්ෂණය අධ්‍යයනය කළ අතර දැන් මම ඉගැන්වීමේ ලෝකය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත්තෙමි. නමුත් මගේ විවේක කාලය තුළ මම තවමත් නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රිය කරමි.

ජෙනී මොන්ග් විසින් 368 ජනවාරි සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත